Có 1 kết quả:

bão học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự học sâu rộng, đầy đủ, không cần học thêm gì nữa.