Có 1 kết quả:

bão đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu ơn quá đầy đủ, giống như một người ăn no, không ăn thêm được nữa.

Một số bài thơ có sử dụng