Có 1 kết quả:

sức ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói ngoài miệng, không thành thật.