Có 1 kết quả:

sức thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn nói môi mép bề ngoài.