Có 1 kết quả:

sức mạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm vẻ mặt giả dối bề ngòai, .