Có 1 kết quả:

dưỡng nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con gái nuôi.

Một số bài thơ có sử dụng