Có 1 kết quả:

dưỡng mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người mẹ nuôi.