Có 1 kết quả:

dưỡng khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Dưỡng khí 氧氣.