Có 1 kết quả:

dưỡng phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cha nuôi.