Có 1 kết quả:

dưỡng bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữa trị cho khỏi hẳn bệnh tật — Cũng có nghĩa trông nuôi người bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng