Có 1 kết quả:

dưỡng hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi thành mối tai hoạ về sau.