Có 1 kết quả:

dưỡng lão

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi người già. Chỉ nuôi người già không con cháu hoặc quá nghèo khổ, gọi là Dưỡng lão viện.

Một số bài thơ có sử dụng