Có 1 kết quả:

dưỡng thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi nấng cha mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng