Có 1 kết quả:

xan phạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn cơm.

Một số bài thơ có sử dụng