Có 1 kết quả:

dư lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền lời trong việc buôn bán.