Có 1 kết quả:

dư thặng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thừa ra. Cũng nói Thặng dư.