Có 1 kết quả:

dư suyễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi thừa. Hơi tàn, chỉ lúc sắp chết.

Một số bài thơ có sử dụng