Có 1 kết quả:

dư huệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ơn thừa.