Có 1 kết quả:

quán sanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho ở rể — Làm nhà cho con rể ở — Người ở gửi rể.