Có 1 kết quả:

quán xá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà trọ. Truyện Lục Vân Tiên có câu: » Tìm nơi quán xá tiện đường nghỉ ngơi «.