Có 1 kết quả:

quán dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà trạm bên đường để ghé nghỉ chân.