Có 1 kết quả:

hồ khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn nhờ, ăn bám.

Một số bài thơ có sử dụng