Có 1 kết quả:

man đầu

1/1

man đầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

bánh bò chén, bánh bột hấp

Một số bài thơ có sử dụng