Có 1 kết quả:

quỹ thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ cúng cơm mới cho trời đất tổ tiên.