Có 1 kết quả:

cơ hoang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mất mùa đói kém.