Có 1 kết quả:

nhiêu dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được tha làm việc nặng cho triều đình. Chỉ người già, không phải làm việc nặng nữa.