Có 1 kết quả:

nhiêu thiệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thừa lưỡi, ý nói lắm miệng nhiều lời.