Có 1 kết quả:

yếm vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng mong muốn đầy đủ.