Có 1 kết quả:

yếm túc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

No nê — Đầy đủ.

Một số bài thơ có sử dụng