Có 1 kết quả:

yếm ứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn no. No bụng.

Một số bài thơ có sử dụng