Có 1 kết quả:

sàm diên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thèm ăn mà nhỏ nước rãi, ứa nước miếng.