Có 1 kết quả:

bão hoà

1/1

bão hoà

giản thể

Từ điển phổ thông

bão hoà, không thể thêm được nữa