Có 1 kết quả:

thủ vĩ ngâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối thơ Đường luật, câu đầu bài và cuối bài là một.