Có 1 kết quả:

thú phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận tội và xin chịu nghe theo. Đoạn trường tân thanh : » Hết lời thú phục khẩn cầu «.