Có 1 kết quả:

thủ cấp

1/1

thủ cấp

giản thể

Từ điển phổ thông

đầu giặc (do phép nhà Tần chém một đầu được thăng một cấp)