Có 1 kết quả:

thú tội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận điều lỗi lớn mình đã làm.

Một số bài thơ có sử dụng