Có 1 kết quả:

thú nhận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhìn tội lỗi là của mình.