Có 1 kết quả:

thủ hiệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trang chủ, trang đầu (Internet). § Tiếng Anh "homepage", tức là trang chính trong một website, thường để giới thiệu tổng quát trạm web, chỉ dẫn phương pháp sử dụng, v.v. Còn gọi là: “khởi thủy hiệt” 起始頁, “võng lộ thủ hiệt” 網路首頁.