Có 1 kết quả:

hương bình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói tắt của Hương Giang và Ngự Bình, tên sông và núi ở Huế, cố đô triều Nguyễn. Cũng là tên chỉ cố đô Huế.

Một số bài thơ có sử dụng