Có 1 kết quả:

hương giang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên con sông chảy ngang cố đô Huế.

Một số bài thơ có sử dụng