Có 1 kết quả:

hương du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các thứ dầu có mùi thơm.