Có 1 kết quả:

hương cảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hòn đảo ở phía đông cửa sông Châu Giang, ngoài biển phía nam huyện Bảo An tỉnh Quảng Đông, bị người Anh chiếm năm Đạo Quang 21 đời Thanh, năm sau trở thành thuộc địa của Anh ( Hongkong ).

Một số bài thơ có sử dụng