Có 1 kết quả:

hương lô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lò đốt trầm để có mùi thơm. Lò hương.

Một số bài thơ có sử dụng