Có 1 kết quả:

hương tẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại nấm có mùi thơm, ta gọi là nấm hương.