Có 1 kết quả:

hương thự

1/1

hương thự

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(một thứ khoai núi)