Có 1 kết quả:

mã khắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên phiên âm chữ Mark, tức đồng bạc, đồng mã của Đức quốc trước 2002 ( nay là Euro ). Cũng gọi tắc là Mã.