Có 1 kết quả:

mã lặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dây cương ngựa.