Có 1 kết quả:

mã phu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giữ ngựa, chăn ngựa.