Có 1 kết quả:

mã hổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cẩu thả, tùy tiện. ◎Như: “giá kiện sự mã hổ bất đắc” 這件事馬虎不得.