Có 1 kết quả:

trì danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tăm lan xa. Nổi tiếng khắp nơi.

Một số bài thơ có sử dụng